Civil och militär regional ledning och samverkan vid samordning av samhällets resurser i extraordinära situationer

Författare:

 • Carlbom Olle
 • Dérans Douglas
 • Larsson Per
 • Lindgren Rolf

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0064--SE

Sidor: 69

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • regional samverkan
 • ledning
 • samordning
 • samråd
 • samhällsresurser
 • utveckling
 • samhällstillstånd
 • extraordinära situationer
 • befogenheter
 • organisationsalternativ
 • ansvarsprincipen
 • länsstyrelse och militärdistrikt
 • regional co-operation
 • management
 • co-ordination
 • consultation
 • community resources
 • development
 • state of community
 • crisis
 • legal rights
 • organisation alternatives
 • response
 • county administrative board
 • military district command
 • 14

Sammanfattning

l denna studie diskuteras framtida alternativ för regional ledning och samverkan vid samordning av samhällets resurser i extraordinära situationer. Alternativen har olika ambitionsnivåer och varierar avsevärt vad gäller befogenheter. Tanken är att val av organisationsalternativ skall kunna anpassas till förändrade hot. Ett av alternativen är en okomplicerad samverkansform avsedd för ett län. Nästa alternativ, med en förstärkt länsstyrelse, innebär ökade befogenheter att samordna regionala resurser. Samma befogenheter finns i alternativet där ett särskilt organ för samordning knyts till t.ex. en militärdistriktsstab, ett landsting, ett regionalt självstyrelseorgan eller en annan regional myndighet. Vidare redovisas ett alternativ där gränser skapas alltefter situationens karaktär. l ett annat alternativ samordnar den mest berörda centrala myndigheten verksamheten. Slutligen redovisas ett alternativ där polisen har ett helhetsansvar på alla nivåer. Detta alternativ kan ha de mest långtgående befogenheterna av alla.