Method for analysis of intracellular production of free radicals in vivo

Författare:

  • Svensson Linda
  • Johansson Lenore
  • Lundström Marlene
  • Bucht Anders

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0074--SE

Sidor: 15

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Inflammation
  • fria radikaler
  • diklorodihydrofluorescensindiacetat
  • flödescytometri

Sammanfattning

Toxiska ämnen kan vid inhalation ge upphov till ett akut inflammatoriskt svar vilket leder till rekrytering av neutrofiler till lungan. Aktivering av dessa celler initierar en intracellulär produktion av reaktiva syreradikaler. Radikalerna är kraftigt oxiderande och fungerar som mikrobicider men kan efter frisättning även orsaka skador på den omgivande vävanden. Vid FOI NBC-skydd bedrivs sedan tidigare forskning kring behandling av skador som uppstår vid akut lunginflammation. För att mäta oxidativ aktivitet i neutrofilerna har då cellerna färgats in med en fluorescerande prob (diklorodihydrofluorescensindiacetat) in vitro. Proben tas upp i cellen och börjar fluorescera när den oxideras av syreradikaler. Syftet med denna studie var att utveckla en metod för infärgning av aktiverade neutrofiler in vivo, för att på så sätt bättre återspegla den naturliga cellaktiveringen vid inflammationer. Inflammationer framkallades i bukhåla och lunga genom att exponera försöksdjur för bakterietoxinet lipopolysackarid (LPS) i form av injektioner intraperitonealt respektive inhalationer av aerosol. För att undvika utsåädningseffekter tillfördes proben direkt i målorganet för inflammationen. Detta utfördes genom intraperitoneal injektion eller trakeal instillation. Celler från de båda lokaliteterna isolerades slutligen genom buk- respektive lungsköljning och neutrofilerna färgades in med en specifik antikropp. Den oxidativa aktiviteten kvantifierades därefter med hjälp av flödescytometri eller fluorescensmikroskopi.