Amerikansk strategi avseende militärt viktiga teknologier - teknikapplikationer från området detektorer inom B/C-försvar

Författare:

 • Clevström Jenny
 • Lindvall Fredrik

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0115--SE

Sidor: 58

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Strategi
 • säkerhetspolitik
 • kritiska teknologier
 • forskning
 • biodetektorer
 • kemisk- och biologiskt försvar
 • försvarsplanering
 • FoT
 • FoU
 • NSS&TS
 • JV 2010
 • DS&TS
 • BRP
 • DTAP
 • JWSTP
 • USA
 • strategy
 • security policy
 • technologies
 • detection technologies
 • biological and chemical defence
 • defence planning
 • S&T
 • R&D
 • NSS&TS
 • JV 2010
 • DS&TS
 • BRP
 • DTAP
 • JWSTP
 • U.S.A.

Sammanfattning

Rapportens övergripande syften är: att utifrån officiella dokument ge inblick i strukturen och prioriteringarna inom det amerikanska försvarets forskning- och teknikutveckling (FoT) avseende militärt viktiga teknologier; att beskriva ett kritiskt teknologiområde, detektionsteknologier för biologiska och kemiska agens, genom att lyfta fram några av de tekniker och områdesinriktningar som från amerikanskt håll ses som väsentliga och förväntas få stor betydelse för de nationella visionerna; att föra ett resonemang kring de amerikanska ambitionerna och utvecklingen av militär FoT samt deras koppling till den nationella säkerheten. Såväl visionsdokument som implementeringsplaner behandlas. De förra inriktade på strategier för vetenskap samt teknologi och de senare på grundforskning samt avancerad teknologiutveckling. Därutöver behandlas ett centralt teknikinventeringsdokument. Det övergripande syftet med den officiellt uttalade amerikanska strategin är att USA ska bevara sin militära överlägsenhet och ekonomiska ställning samt stärka sin förmåga att hantera ickemilitära hot och vapenspridning (proliferation). Rapporten belyser, med utgångspunkt från den diskussion som förts i fackpressen, problematiken kring dessa frågor.