Laser radar for terrain and vegetation mapping

Författare:

 • Steinvall Ove
 • Letalick Dietmar
 • Söderman Ulf
 • Ulander Lars
 • Gustavsson Anders

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0232--SE

Sidor: 108

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • 320
 • flygburen laserskanning
 • laserradar
 • terrängkartering
 • skogskartering
 • airborne laser scanning
 • laser radar
 • terrain mapping
 • vegetation mapping
 • E3901

Sammanfattning

I denna rapport undersöker vi potentialen för framtida flygburna lasersystem för skogstillämpningar. Rapporten har vuxit fram som del i ett internt FOI-projekt inom fjärranalys för skogstillämpningar, med syfte att studera framtida system för civilt bruk, men där det även finns en militär potential. Vi har också gjort en översiktlig genomgång av relevant modem litteratur. Flygburna laserskanningssystem kan ge höjddata för mark och träd, vilket möjliggör beräkning av trädhöjd och andra viktiga parametrar såsom biomassa, trädtyp etc. I likhet med utvecklingen av flygburna lasersystem för sjökartering finns både militära och civila tillämpningar även för landtillämpningar. Militära tillämpningar är bl.a. kartering och spaning, t.ex. terrängkartor för att utröna tillgängligheten i ett terrängavsnitt. Med flygburna laserskannings system kan mätningar med hög noggrannhet och precision göras, t.ex. kartläggning av detaljerad kronform. Priset för denna höga upplösning är dock en lägre yttäckningshastighet jämfört med t.ex. SAR-system. För fortsatt arbete föreslår vi utveckling av teknik och metoder för snabb kartering av skog och terräng med flygburna lasersystem. Sådan utveckling skulle vara av intresse både för civila och militära tillämpningar. Speciellt föreslår vi utveckling av små och enkla system, vilket möjliggör snabb och kostnadseffektiv kartering.