Acoustic and Electromagnetic noise induced by wind mills - implication for underwater surveillance systems. Pilot study

Författare:

 • Fristedt Tim
 • Moren Per
 • Söderberg Per

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0233--SE

Sidor: 17

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Bockstigen
 • bakgrundsbrus
 • havsbaserad vindenergi
 • brusnivåer
 • Bockstigen
 • ambient noise
 • off shore wind power
 • noise power spectra
 • 640

Sammanfattning

Undervattensfarkoster utgör, i kombination med landets långa kustremsa och många skärgårdar ett spaningshot mot vårt land. Detektions- och identifikationsmöjligheterna av dessa typer av farkoster baseras idag huvudsakligen på hydroakustiska och elektromagnetiska sensorsystem placerade i vattnet. Moderna undervattensfarkoster blir allt tystare och ges allt lägre elektromagnetiska signaturer vilket gör att de också lättare kan dölja sig i de bakgrundsstörningar som förekommer i Östersjön. Det finns också en risk den akustiska och elektromagnetiska nivån i vattnet höjs så mycket att signaturer från undervattensmål maskeras i den höjda bakgrundsnivån. Det finns idag bara enstaka mätningar som är utförda i vattnet vid havsbaserade vindkraftverk. Resultaten från dessa tidigare undersökningar har visat att undervattensstörningar kan förekomma. Denna förstudie syftar till att utreda hur starka hydroakustiska och elektromagnetiska nivåer ett vindkraftsverk kan alstra och hur dessa påverkar prestandan på Försvarsmaktens marina passiva spaningssystem. En fältmätning utfördes 22-23 augusti 2000 vid vindkraftparken vid Bockstigen, Gotland för att studera de hydroakustiska och elektromagnetiska fält som skapas av ett typiskt havsbaserat vindkraftverk. Vi visar att vindkraftverket vid Bockstigen alstrar både hydroakustiska och elektromagnetiska störningar i vattnet. Mätningarna är begränsade till ett drifttillstånd i låga vindstyrkor och har bara kunnat jämföras med en okontrollerad bakgrundsnivå. Utifrån denna förstudie rekommenderar vi att kompletterande undersökningar genomförs för att kunna svara på frågan i vilken omfattning marinens sensorsystem kan störas. Utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i Östersjön kommer att fortsätta under närmaste åren. Utveckling av ny och mindre störgenererande vindteknik i kombination med utnyttjande av numeriska vågutbredningsmodeller för prognos av uppkomna störningar kan bidra till att underlätta den fortsatta planeringen.