Extraction of individual trees using laser radar data

Författare:

 • Persson Åsa

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0236--SE

Sidor: 38

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • 320
 • trädextrahering
 • laserradar
 • signalbehandling
 • segmentering
 • vegetationssegmentering
 • egenskapsextrahering
 • tree extraction
 • laser radar
 • signal processing
 • segmentation
 • vegetation segmentation
 • feature extraction
 • E3901

Sammanfattning

Vid framställning av 3D-modeller av landskap från laserradardata är det önskvärt att automatiskt kunna identifieraolika objekt som till exempel byggnader, träd och vägar från mätdata. l detta arbete implementerades en algoritm för att identifiera enskilda träd från laserradardata. Segmenteringen gjordes i två steg. Först gjordes en segmentering baserad på texturmått och dubbelekon för att separera konstgjorda (byggnader) och naturliga (vegetation) objekt. Enskilda träd segmenterades sedan i de identifierade områden av vegetation där positionen, höjden och krondiametern av träden estimerades. De automatiskt detekterade träden jämfördes med markmätningar och resultatet visade att 71 % av träden var korrekt identifierade. Medelpositionsfelet av de detekterade träden var 51,4 cm. Höjden och krondiametern av de detekterade träden kunde estimeras med ett standardfel på 0,63m respektive 0,61m.