Evaluation of stirrer efficiency in FOI mode-stirred reverberation chambers

Författare:

  • Lunden Olof
  • Bäckström Mats
  • Wellander Niklas

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0250--SE

Sidor: 62

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • 340
  • EMC
  • HPM
  • reverberation chamber
  • mode stirred chamber
  • E3031

Sammanfattning

I denna rapport undersöks korrelationskoefficienter för enkla och dubbla omrörare i FOI modväxlande kammare. Vi har fokuserat på att kvantifiera graden av överensstämmelse med den förmodade statistiska effektfördelningen. Dessutom har maxvärdesfördelningen undersökts och förhållandet mellan statistiskt oberoende och korrelation hos uppmätta data. En stringent metodik med hjälp av s.k. ´goodness-of-fit´ testteknik, för signifikanstester på korrelationen hos omrörarna och på den förmodade statistiska fördelningen, har använts för att utvärdera egenskaperna hos de modväxlande kamrarna. En slutsats är att kravet pä okorrelerade sampel var den begränsande faktorn m.a.p. lägsta arbetsfrekvens för kamrarna, utom då två omrörare används. Undersökningar med två omrörare i stället för en visar att detta kvadrerar antalet okorrelerade positioner och halverar (len lägsta användbara frekvensen. Att uppskatta antalet statistiskt oberoende omrörarpositioner är aft föredra före e (-1) regeln eftersom den senare accepterar (tala som är statistisk beroende.