Mätkampanj avseende atmosfärspåverkan av laserstrålar över vatten (i skärgårdsmiljö)

Författare:

  • Pettersson Magnus

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0289--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • laservarnare
  • turbulens
  • spridning
  • laser warner
  • turbulence scattering

Sammanfattning

Då en laserstråle propagerar genom atmosfären kommer den att påverkas av atmosfärens tillstånd. Några av de fenomen som uppstår är absorption, spridning och turbulens. Dessa är av yttersta vikt vid utformning av exempelvis laservamarsystem. För att verifiera modeller för spridning och turbulens krävs en stor mängd mätdata under olika väderförhållanden och vid olika tidpunkter. Som ett led i detta har mätningar över öppet vatten genomförts vid örlogshamn Berga (ÖHB). Denna rapport redovisar resultat från mätningarna och relaterar dessa till liknande mätningar över land. Bakomliggande teori är relativt omfattande och tas inte upp i denna rapport. Den intresserade hänvisas till den omfångsrika litteraturen inom området.