Skydd mot strategisk vilseledning - Del 1: Definitioner, metoder, diskussioner

Författare:

 • Furustig Hans
 • Ljunggren Boris
 • Unge Wilhelm

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0294--SE

Sidor: 137

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Försvarsanalys
 • vilseledning
 • skydd mot vilseledning
 • informationskrigföring
 • nationell policy
 • fallstudier
 • omvärldsbevakning
 • analytiska metoder
 • deception
 • counter-deception
 • information warfare
 • national policy
 • case studies
 • intelligence
 • analytical methods

Sammanfattning

Inom totalförsvaret pågår sedan några år ett relativt omfattande arbete inom områdena informationskrigföring och inforrnationsoperationer. Detta arbete syftar i olika kombinationer både till att skapa skydd mot hot, risker och sårbarheter samt att utveckla egen förmåga att bedriva informationskrigföring. Arbetet syftar bl.a. till att utarbeta en nationell policy för skydd mot informationskrigföring. Skyddet skall omfatta såväl aktiva som passiva åtgärder. En genomgång av tidigare genomfört arbete uppvisar en kraftig slagsida mot IT-relaterade hot, risker och sårbarheter samt skyddsmöjligheter. Dessa hot, risker och skyddsmöjligheter ligger ofta i realtidsdomänen. Mer subtila och långsiktiga former av informationskrigföring som förutom genom spridning via datoriserade nätverk sprids via diplomater, ekonomiska förhandlingar, politiska utspel, militära och militärindustriella dispositioner m.m. och som på ett mer radikalt sätt syftar till att påverka hela vår verklighetsuppfattning över en längre tidsperiod behandlas inte explicit. Ett balanserat skydd, bör enligt rapportförfattarnas mening, innefatta informationskrig- föringens samtliga element, dvs. även vilseledning och psykologisk krigföring. Föreliggande studie syftar til att medvetandegöra Försvarsdepartementet och övriga totalförsvarsmyndigheter om att vilseledning och skydd däremot bör beaktas i en nationell policy för skydd mot informationskrigföring.