Styrning av samverkande robotsystem. En studie av modellering och simulering i FLAMES(TM)

Författare:

 • Eklöf Martin
 • Pelo Johan
 • Ulriksson Jenny
 • Wallström Dag

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0322--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Robotar
 • samverkan
 • styrda vapen
 • modellering
 • FLAMES
 • missile systems
 • collaborating missiles
 • modelling
 • guided weapons
 • FLAMES

Sammanfattning

Det här dokumentet beskriver arbetet med att modellera och simulera ett militärt scenario i ramverktyget FLAMES(TM). Projektet "Styrning av Samverkande Robotar", under vilken denna studie ligger, har till huvudsyfte att studera fördelarna och möjligheterna med ett samverkande robotsystem men också att se på möjligheten att belysa dessa genom simuleringar. Det arbete som här beskrivs har gjorts av två syften. Dels att undersöka metodiken för att bygga upp ett scenario och dels för att identifiera vilka funktioner som behöver implementeras för att en simulering ska kunna belysa relevanta aspekter av en studie av föreliggande typ. Ett för studien lämpligt scenario har valts och beskrivs kortfattat. Detta scenario har sedan modellerats med idag tillgängliga moduler och simuleringsresultatet gås igenom. Därefter diskuteras hur olika funktioner i modellen har modellerats och vilka förenklingar som gjorts. Slutligen listas ett antal funktioner och moduler som behövs för att förfina simuleringen och förenkla modelleringsarbetet.