Årsrapport 2001 för FOIs forskning inom Försvars- och säkerhetspolitik

Författare:

 • Mittermaier Eva
 • Törnqvist Stefan

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0347--SE

Sidor: 60

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Försvarspolitik
 • säkerhetspolitik
 • hot
 • risker
 • internationella operationer
 • krishantering
 • materielförsörjning
 • defence policy
 • security policy
 • risks
 • threats
 • international operations
 • crisis management
 • armaments acquisition

Sammanfattning

Årsrapporten redovisar behandlade frågor och forskningsmål, aktiviteter, framkomna resultat och slutsatser, kunskapsspridning, nytta och effekter för kunden, förekomst av internationella avtal, samt eventuell fortsättning för respektive projekt. Projekten redovisas under programmen Säkerhetspolitisk utveckling, Teknik, politik och industri, Europeisk krishantering och internationella operationer, Ledning av totalförsvaret samt Samhällets risk och krishantering. Huvuddelen av rapportens innehåll hänför sig till Försvarsdepartementets anslag "Forskning för regeringens behov", men även enstaka beställningar från exempelvis Utrikesdepartementet redovisas.