Utvärdering av mekaniska egenskaper hos SPS-tillverkade Al2O3- och TiB2-baserade material

Författare:

 • Pettersson Annika
 • Pettersson Pernilla

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0406--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • SPS
 • Spark Plasma Sintering
 • Al2O3
 • aluminiumoxid
 • TiB2
 • titandiborid
 • Ti
 • titan
 • SPS
 • Spark Plasma Sintering
 • Al2O3
 • Alumina
 • TiB2
 • Titaniumboride
 • Ti
 • Titanium

Sammanfattning

De mekaniska egenskaperna har undersökts för submikron Al2O3, Al2O3 med 25 vol% SiC och (Ti)0,05(TiB2)0,95 genom hårdhetsmätning, brottseghetsanalyser och 4-punktböjprov. Fraktografisk undersökning gjordes på de prover som genomgått 4-punktsböjprovning. Samtliga SPS-tillverkade material visade liknande mekaniska egenskaper som kommersiella material. Tillsats av en liten mängd titan i TiB2 ((Ti)0,05(TiB2)0,95) för att förbättra sintringen gav lika bra eller bättre egenskaper än enfasig TiB2. Relativt stor spridning på böjhållfasthetsresultaten har erhållits på grund av ytans inverkan på resultaten, vilken även bekräftats genom fraktografisk-analys. Arbetet har bedrivits i samverkan med projektet Lätta Skydd.