Instrumentutveckling för mätning av gruppens samverkanspotential

Författare:

 • Andersson Jan
 • Berggren Peter
 • Castor Martin
 • Magnusson Staffan
 • Svensson Erland

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0429--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • grupper
 • samverkan
 • samarbete
 • groups
 • teams
 • co-operation

Sammanfattning

Under det senaste decenniet har ett tydligt intresse för hur gruppen som enhet vuxit fram inom bland annat forskningsområdet MSI. Det existerar idag en rad idéer och hypoteser om hur gruppen/teamet och vilka aspekter det är som påverkar hur en grupp presterar. En aspekt som ofta diskuteras är individernas gemensamma förförståelse (common ground) eller gemensamma mentala modeller (shared mental models). Det existerar dock inte några reella instrument för att fånga dessa aspekter. Föreliggande rapport är ett steg i arbetet att utveckla sådana instrument. Rapporten inleds med en diskussion som beskriver det teoretiska resonemang och byggstenar som används, framför allt psykolingvistiska studier och teorier. Därefter diskuteras kopplingen mellan dessa begrepp och olika dimensioner (kalibrering och överlapp) hos en gemensam mental modell. Efter den teoretiska genomgången följer ett realiseringsexempel som beskriver hur en tänkt studie skulle kunna genomföras och hur man värderar, sammanställer och analyserar data. Avslutningsvis diskuteras för vilka miljöer och plattformar metodiken är lämplig.