Marinens lessons learned process

Författare:

 • Ranhagen Olof

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0436--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Lessons learned
 • erfarenhetshantering
 • marinen
 • lärande
 • lärande organisation
 • databas
 • lessons learned
 • naval forces
 • learning
 • learning organisation
 • database

Sammanfattning

Marinens lessons learned-process (LL-process) innefattar metoder, arbetssätt och verktyg för att samla in, bearbeta och sprida erfarenheter och nyvunna kunskaper inom marinen och försvarsmakten. Huvudsyftet är att stödja det erfarenhetsbaserade lärandet på individnivå genom att individuellt dragna erfarenheter och insikter av betydelse enkelt görs tillgängliga för andra genom införandet av en snabb och effektiv kanal för kunskapsöverföring. Viktigt att påpeka är att marinens LL-process skall stödja och i viss mån legitimera ett reflektivt och systematisk tillvägagångssätt vid det erfarenhetsbaserade lärandet. På den lokala nivån (flottilj och brigad) finns utsedda LL-handläggare för att sköta den lokala LL-processen. Handläggaren skall ansvara för att inkomna erfarenhetsrapporter tas om hand och att lokala valideringsmöten hålls minst två gånger per år. LL-handläggare från samtliga av marinens förband inklusive helikopterflottiljen finns också representerade i en maringemensam referensgrupp taktik (Rg Taktik). Referensgruppen skall sammankallas årligen till minst ett taktiskt seminarium för diskussion och förankring av aktuella taktikfrågor. Under detta möte genomförs också en validering av de under året till MTK inkomna lessons learned-rapporter inskickade från den lokala nivån.