Jugoslavienkriget 1999. Hur man angriper ett land från luften

Författare:

  • Gullbrandsson Sara
  • Ternblad Sten

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0461--SE

Sidor: 62

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • luftanfall
  • strategisk bombning
  • doktrin
  • Allied Force
  • air attack
  • strategic bombing
  • doctrine

Sammanfattning

Den av NATO ledda flygkampanjen operation "Allied Force" 1999 mot Jugoslavien var den första större flygkampanj i Europa sedan Andra världskriget. Den innehöll dels en strategisk bombning av infrastrukturen i Jugoslavien, dels en taktisk bombning av militära mål, främst i provinsen Kosovo och Metohija. När den strategiska flygkampanjen inleddes var endast ett fåtal mål och måltyper godkända av NATO:s politiska ledning eftersom det fanns en vilja att minimera risken för civila offer. Senare kom den listan att utökas stegvis. Det ledde till en långsam upptrappning av flygoperationen vilket har kritiserats av de ansvariga för den flygoperativa planläggningen. Det långsamma upptrappandet av operationen är inte heller överensstämmande med de principer som återfinns i flygdoktriner. De enskilda målen som bekämpades under "Allied Force" ligger väl i linje med de som anges som viktiga i doktriner och teorier. Däremot skiljer sig genomförande av operationen på ett flertal punkter från studerade doktriners principer. Det betyder att beskrivningar av skador och direkta effekter av bombningarna troligen ger en god bild av strategisk bombnings påverkan medan bilden av följdeffekterna troligen underskattas jämfört med om de principer som anges i doktrinerna följs.