Fysisk belastning och prestation. Effekter av ålder och erfarenhet vid aktiviteter inom räddningstjänsten

Författare:

 • Danielsson Ulf
 • Leray Henri
 • Bergh Ulf

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0467--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Räddningstjänst
 • ålder
 • kön
 • fysisk kapacitet
 • prestation
 • träning
 • rescue services
 • age
 • gender
 • physical capacity
 • performance
 • experience
 • training

Sammanfattning

Rökdykning har ansetts vara den fysiskt mest krävande aktiviteten inom räddningstjänsten. Den här studien visar att även mer frekventa aktiviteter (slangkorgbärning, slangutläggning, återställning av materiel, livräddning) kan vara lika ansträngande om dessa genomförs i raskt tempo. I studien deltog 50 heltidsanställda brandmän, 23 till 55 år gamla. Dessutom deltog 80 unga aspiranter, medelålder 27 år och 5 fysiskt vältränade, unga kvinnor. Erfarenhet och vana med utrustningen förväntades ge kortare tider och eller bättre kvalitet på arbete. Detta kunde inte verifieras. Genomgående gjordes delmomenten snabbare och bättre ju yngre brandmännen var. Ännu snabbare var aspiranterna som helt saknade yrkeserfarenhet. Dock bedömdes kvaliteten i utfört arbete som något sämre än brandmännens, undantaget gruppen med flest år i tjänsten som var än sämre. Bland männen bedömdes de äldsta ha gjort arbetet sämst och långsammast. Inkluderas kvinnorna ansågs dessa ha gjort kvalitetsmässigt sämst arbeten. De var också långsammast undantaget slangkorgbärning och slangutläggning där de presterade ungefär som den äldsta gruppen brandmän. Uppenbarligen så bör unga aspiranter med kort introduktion kunna genomföra brandmannaaktiviteter lika bra och snabbare än brandmän i allmänhet. Det är fördelaktigt eftersom kompetenta brandmän kan fås relativt snabbt. Ett problem är de äldre brandmännen. Uppenbarligen så hjälper den fysiska träning som ingår i deras tjänstetid inte dem att hålla jämna steg med de yngre. Även vanliga moment tycks tränas dåligt eftersom helt oerfarna gjorde lika bra eller bättre arbeten. Att de äldsta var sämst på att komma ihåg och rationellt genomföra serien av delmoment kan vara åldersrelaterat eller bero på brister i uppmärksamhet och rutinträning. Studien visade ånyo vilka svårigheter kvinnor ställs inför då muskelstyrka krävs. Gruppen matchar de äldre brandmännen i avseende kondition. Inför muskulärt tunga moment blir de kraftigt distanserade i tid. Sannolikt finns ett antal moment som mycket få kvinnor orkar genomföra. Skillnaden i prestation mellan könen, men även mellan äldre och yngre män, kan minska om antalet styrkekrävande momenten minimeras. Viss utrustning bör också modifieras. Mycket få kvinnor, till skillnad från de flesta män, har en handstorlek som tillåter koppling av grovslang utan hjälp eller stöd.