Områdesanalys: IT-försvar

Författare:

 • Hallberg Jonas
 • Hunstad Amund
 • Eriksson Anders E
 • Palmgren Sören

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0469--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • IT-försvar
 • IT-säkerhet
 • IT-angrepp
 • IT-spaning
 • IT-försvarsvärdering
 • IT-försvarsledning
 • IT-vapen

Sammanfattning

Denna rapport innehåller en analys av området IT-försvar, vilken enligt uppdraget ska "... vara en utgångspunkt för FM att formulera ett program för området och för att inrikta beställningar". I ett första steg togs en områdesstruktur, bestående av fem IT-försvarsförmågor och tre aspekter på dessa, fram. Strukturen kan användas för att kategorisera verksamhet och kompetens inom området, men också för att visa på områdets stora omfattning och tvärvetenskapliga natur. I ett andra steg identifierades sju problemområden vilka kräver forskningsinsatser. Genom att infoga problemområdena i strukturen erhålls en bild av deras omfång. I ett tredje steg sammanställdes nationell verksamhet med forskningsmässig tyngdpunkt inom området. En slutsats är att forskning inom området IT-försvar är av mycket stark tvärvetenskaplig natur. Samtidigt är dock fokusering av yttersta vikt för att kunna tillföra något nytt inom området. Därmed framstår behovet av forskningsprogram där fokusering och överblick harmoniserar. Krav på både bredd och djup (fokusering) medför att volymen blir stor, alltså behövs betydande satsningar som involverar alla de identifierade problemområdena. Det är i nuläget inte möjligt att göra någon slags prioritering mellan problemområdena. Alla är viktiga. Ett första mål måste vara att få upp forskningsverksamheten till en rimlig grundnivå inom vart och ett av problemområdena. Därefter kan prioriteringar och omfördelningar göras alltefter behov och resultat.