Uppföljningsstudie av terrorattacken mot WTC/Pentagon 11 september 2001 och dess konsekvenser

Författare:

 • Ljung Bo

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0471--SE

Sidor: 141

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • terrorism
 • kriget mot terrorismen
 • ESDP
 • NATO
 • Afghanistan
 • massförstörelsevapen
 • samhällets sårbarhet
 • war on terror
 • weapons of mass destruction
 • vulnerability of society
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Denna uppföljningsstudie av terrorattacken 11 september 2001 kompletterar den snabbstudie som gjordes omedelbart efter septemberhändelserna. Ett antal aspekter behandlas rörande kriget mot terrorismen, Afghanistankampanjen och de säkerhetspolitiska konsekvenserna. Särskilt tas upp USAs roll genom bildandet av den internationella koalitionen och den påverkar på diskussionen om utveckling av ESDP som händelserna hade. Frågor som berör svenskt förhållningssätt härtill berörs. Det noteras att länderna, inte institutionerna, hade intiativet. Krigets följder för Central- och Sydasien diskuteras, liksom Rysslands förhällningssätt. Terrorattackens konsekvenser för världsekonomin berörs. Terroristers möjligheter att använda massförstörelsevapen analyseras. Den islamistiska terrorns bevekelsegrunder och verkningssätt belyses. I studien tas också vissa folkrättsliga aspekter upp. Räddningsinsatsen i New York beskrivs, liksom det amerikanska systemet för katastrofberedskap. I studien ges också en översiktlig beskrivning av de internationella strategiska förändringar kriget mot terrorismen medfört. Slutligen diskuteras de krav på svensk säkerhetspolitik och samhällsberedskap som aktualiseras.