TCP/IP i taktiska ad hoc-nät

Författare:

  • Persson Katarina

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0527--SE

Sidor: 68

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • TCP
  • ad hoc-nät
  • kapacitet
  • ad hoc networks
  • capacity

Sammanfattning

TCP (Transmission Control Protocol) är ett transportprotokoll och används för Internet. TCP är utvecklat för fasta nät och i radionät blir det problem bl.a. p.g.a. hög bitfelshalt. Tappade paket kan feltolkas av TCP som att de beror på överbelastning, och därmed sänks datatakten i onödan. Mobila ad hoc-nät består av rörliga enheter som reläar information mellan varandra. Avbrott kan uppstå då enheterna separeras eller omorganiseras. TCP sänker då datatakten vilket leder till minskad kapacitet då förbindelsen återupptas. Vi vill således modifiera TCP för att kunna skilja mellan olika fel, och anpassa datatakten därefter. En förbindelse i ett ad hoc-nät har modellerats, och avbrottsfel och tappade paket har simulerats. Resultat visar att vår modell inte uppvisar så stora problem som förväntats, men det beror på att vi bl.a. buffrar paket under avbrotten och har låga fördröjningar i nätet. Tidigare förslag till modifieringar av TCP presenteras och en enkel modifiering simuleras, då vi ökar datatakten hastigt efter ett avbrott. Det visar sig att även en relativt enkel modifiering kan påverka kapaciteten positivt och slutsatsen är att effektiviseringar bör göras.