NBC-sårbarhet i urbana miljöer

Författare:

 • Arbman Gunnar
 • Forsberg Åke
 • Karlsson Engman Lena
 • Lindblad Anders
 • Melin Lena
 • Rejnus Lars
 • Sandström Björn
 • Sundqvist Roger
 • Ulvsand Thomas
 • Wigg Lars

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0556--SE

Sidor: 53

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Krishantering
 • NBC-händelse
 • totalförsvaret
 • urbana miljöer
 • crises management
 • NBC event
 • civil defence
 • urban areas

Sammanfattning

I denna studie har samhällets sårbarhet vid händelser med nukleära, biologiska och kemiska (NBC) ämnen i urbana miljöer studerats. Särskild vikt har lagts vid bedömningen av Försvarsmaktens (FM) möjlighet att stödja det civila samhället i sådana situationer. STudien har i huvudsak genomförts i form av interaktiva spel tillsammans med deltagare från berörda myndigheter. Förhållanden för storstad och medelstor stad har beaktats. Här konstateras att begreppet "svåra påfrestningar" till sist utgör en regeringsbedömning. De räddningsåtgärder som måste vidtas kan normalt lösas på lokal nivå, samt genom samverkansavtal inom närområdet. Det är tydligt att militär medverkan för stöd till samhället i princip inte har förändrats. Nytt är att det nu finns stora uttalade likheter mellan svåra påfrestningar och de många situationer som hanteras vid internationella operationer. Erfarenheterna bör tas tillvara genom att kontraktera en viss del av personalen för stöd till samhället. NBC-kompaniet utgör ytterligare en anpassad resurs liksom tillgången till experter inom NBC-området. En central nationell beredskap för analys och identifiering av alla typer av N-, B- och C-prover är önskvärd. Krisinformation via Internet bör vidareutvecklas som centralt media för informationsspridning. Samverkansproblemen har uppmärksammats vilket talar för vikten av den nationella krismyndigheten (1 juli 2002). En av de viktigaste uppgifterna för en sådan är att skapa en samlad bild av vilken kompetens som snabbt kan sammankallas eller medverka via något modernt sambandsmedium såsom videokonferenssystem eller Internet.