Mätmetoder för bistatisk markmålarea - en förstudie

Författare:

 • Zdansky Erik
 • Gustafsson Magnus
 • Gustafsson Nils
 • Nilsson Stefan
 • Rahm Jonas
 • Rasmusson Johan

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0575--SE

Sidor: 39

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • RCS
 • radarmålarea
 • markmålarea
 • bistatisk
 • radarmätning
 • radarreflektivitet
 • markspridning
 • mark-mål-växelverkan
 • diffus spridning
 • radar cross section
 • bistatic
 • bistatic scattering coefficient
 • measurement
 • radar reflectivity
 • ground scattering
 • ground-target interaction
 • diffuse scattering

Sammanfattning

Den effektiva signaturen för ett mark- eller sjöobjekt bestäms inte bara av dess frirymdssignatur utan även av dess växelverkan med omgivningen via multipelspridning. För att dessa effekter ska kunna förutsägas och markfordon och fartyg ska kunna specificeras ur signatursynpunkt krävs data om bistatisk spridning för mark. Markspridningen kan delas in i en spekulär och en diffus del. Denna studie är särskilt inriktad på mätning av den senare, för vilken tillgången på bistatiska data ännu är mycket begränsad. Mätning av markspridningsegenskaperna erbjuder delvis andra problemställningar än vanlig målareamätning, t ex är ju geometrin bistatisk och marken har i princip oändlig utbredning. Detta medför att belyst area måste korrigeras för tapering och att mätradarn måste flyttas mellan olika aspektvinklar. Utgående från relevanta markspridningsgeometrier inriktar sig studien på att identifiera vilka särskilda krav mätningarna ställer och att finna möjliga lösningar. T ex kan nämnda problem delvis kringgås om hjälpreflektor användas. Slutligen analyseras för- och nackdelar med några tänkbara mätuppställningar.