Vindmätning med laserradar - en förstudie

Författare:

  • Letalick Dietmar

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0588--SE

Sidor: 59

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • vindmätning
  • koherent laserradar
  • wind sounding
  • coherent laser radar

Sammanfattning

Plattformsbaserade vindsensorer mäter vinden nära plattformen där vindfältet ofta är stört på grund av inverkan av plattform och omgivning. Ofta finns behov av fjärrmätning av vind, på avstånd frän själva vindsensorn och i ett ostört vindfält. Det är också önskvärt att moderna plattformar kan uppträda signaturanpassat, vilket ställer krav på att vindsensorn inte tillför en röjande signatur till plattformen. Med en laserradar för vindmätning kan dessa krav uppfyllas. Genom att möjliggöra dynamisk atmosfärsanalys i realtid ökas förmågan att verka med precisionsvapensystem, då man får tillgång till detaljerade och aktuella data om vädersituationen, speciellt vinddata. Denna studie syftar till att samla information om teknikområdets möjligheter, begränsningar, kostnader, risker och realiserbarhet inom möjliga tillämpningsområden. Studien skall utgöra underlag för dialog med olika intressenter samt tillföra FMV kompetens inom området. I rapporten beskrivs tekniken för vindmätning med laserradar. Vi skisserar också tre klasser av vindmätande laserradarsystem för olika tillämpningar och med olika prestanda. På marknaden finns idag endast ett fåtal kommersiella leverantörer, varför vi föreslår att ett nationellt försökssystem realiseras för att användas till utvärdering av tekniken. Utformningen av ett sådant projekt skisseras.