Den ryska militärtekniska resursbasen. Rysk forskning, kritiska teknologier och vapensystem

Författare:

 • Leijonhielm Jan(projektledare)
 • Clevström Jenny
 • Nilsson Per-Olov
 • Unge Wilhelm

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0618--SE

Sidor: 148

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ryssland
 • forskning och utveckling
 • civil FoU
 • militär FoU
 • FoT
 • underrättelseinhämtning
 • militärindustri
 • försvarsindustri
 • kritiska teknologier
 • vapensystem
 • säkerhetskoncept
 • militärdoktrin
 • ledtider
 • Russia
 • research and development
 • R&D
 • civilian R&D
 • military R&D
 • intelligence collection
 • military industry
 • defence industry
 • critical technologies
 • weapons systems
 • security concept
 • military doctrine
 • lead times
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Studien avser att ge bred bild av rysk FoU och forskningens villkor i dagens Ryssland. Ett ytterligare syfte har varit Att jämföra rysk, amerikansk och svensk syn på ryska kritiska teknologier och vapensystem. I detta syfte behandlas i inledningsvis i kapitel 2 den civila forskningens organisation, forskarnas villkor samt finansieringen av rysk FoU. Kapitel 3 behandlar bakgrunden till dagens situation i perspektiv av det sovjetiska arvet och underrättelse- inhämtningens roll samt redogör för läget inom det militärindustriella komplexet och den militära forskningen. Efter att ha redogjort för det allmänna tillståndet inom några försvarsindustribranscher, genomförs först en jämförande analys av amerikansk och rysk syn på kritiska teknologier samt därefter en av den svenska och ryska synen på ryska vapensystem, detta för att kongruent material saknats för att göra en fullständig jämförelse mellan alla de nämnda länderna och områdena. För att ytterligare belysa några av de faktorer som formar FoU-politiken, beskrivs det ryska Säkerhetskonceptets och Militärdoktrinens syn på teknologier och system samt Programmet för nationell teknologisk bas. Det utländska bidraget är en annan faktor som medverkat till rysk FoU:s överlevnad och som därför granskas i studiens kapitel 4. l kapitel 5, som utgör slutsatskapitel, görs därefter en jämförande analys mellan de ovan nämnda ländernas syn på ledtider, forskning, kritiska teknologier och vapensystem. l en omfattande bilagedel ges ytterligare teknisk information kring vapensystem, kritiska teknologier och utländskt bistånd. Hela studien sammanfattas i en längre executive summary på engelska.