LedSystM-spel 2: Överföring av information mellan försvarsmaktens olika ledningssystem och spel som metod för försök med ledningsmetoder

Författare:

 • Wikberg Per
 • Persson Per-Arne
 • Holmström Helena
 • Andersson Jan
 • Allberg Henrik

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0660--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • ledningsmetoder
 • spel
 • informationshantering
 • ledningssystem
 • command and control methods
 • war gaming
 • information administration
 • command and control systems

Sammanfattning

Inom ramen för LedSystM:s arbete genomfördes ett spel 2002-10-22--10-23 med följande frågeställningar. 1) Vilka begränsningar föreligger för att hantera olika typer av sensorinformation mellan Försvarsmaktens nuvarande informationssystem? 2) Hur påverkas lägesbilden av skillnader i utformning av Försvarsmaktens nuvarande informationssystem? En förenklad operativ stab organiserades vars huvuduppgift var att sprida lägesinformation mellan FM olika ledningssystem. Ett vidare syfte var att analysera "spel som metod". En modell utarbetades vilken definierade frågor på hur information hanterades mellan system och operatörer. Frågorna presenterades i en digital enkät för operatörerna under spelet. Preliminära resultat redovisades och diskuterades vid genomgång efter respektive spelmoment. Med givna systembegränsningar pekade resultat och slutsatser på att: A) Att föra över information mellan system verkar vara ett "stabsinternt" problem. B) Operatörerna kan antingen uppfatta specifika befattningshavare eller staber som mottagare av information eller uppfatta databaser och tekniska system som mottagare. C) Det finns en risk att operatörerna "övervärderar" information i bild relativt information i övriga format. D) De generella principerna broadcasting och internet för informationsspridning måste preciseras ytterligare. E) Spel som metod bör utvecklas i syfte att definiera vilken omfattning på förberedelser, genomförande och dokumentation som krävs för ett spel med ett givet syfte. Det är nödvändigt att finna fler former för spel än stabsövning. F) Dokumentation av erfarenheter är centralt. Trots begränsningarna framkom ett stort antal frågeställningar för fortsatt arbete, till exempel tendensen att uttrycka sig i metaforer vilka är svåra att konkretisera.