Metoder för värdering av nätverksbaserad strid. Underlagsrapport i FoRMA

Författare:

  • Höstbeck Lars

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0671--SE

Sidor: 52

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Nätverksbaserat försvar
  • NBF
  • värdering
  • effektmått
  • lägesbild
  • Network Centric Warfare
  • NCW
  • evaluation
  • measures of effectiveness

Sammanfattning

Vid FOI pågår studier kring nätverksbaserad krigföring i projektet FoRMA. Nätverksbaserad krigföring (Network Centric Warfare, NCW) betecknar ett system för krigföring där funktionerna kan vara uppdelade på olika plattformar och samtidigt arbeta tillsammans genom ett nätverk vilket är realiserat av informationsteknologi. Arbetsgruppen Nätverksstrid bildades i maj 2001 och gruppens uppgift är att ta fram metoder och tillämpa dessa för att bedöma och värdera väpnad strid i nätverk. Frågeställningar vid analys av nätverksbaserad strid bör vara huruvida den är möjlig, vad som är gränssättande samt vilka mervärden nätverksbaserad krigföring tillför jämfört med plattformsbaserad. Denna rapport redogör för arbetsgruppens resultat under hösten 2001. I rapporten beskrivs den metod med olika analytiska mått och funktionsscheman som utvecklas för att värdera de "sensor-to-shooter"-kedjor vi arbetar med. Vidare görs en jämförelse med tre olika metoder som publicerats i öppen litteratur.