Parameter uncertainty in an air defence missile model: A sensivity analysis study

Författare:

 • Eliasson Peter
 • Fokas Antonios
 • Forssell Lars
 • Skoogh Daniel

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0678--SE

Sidor: 25

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Känslighetsanalys
 • robotmodell
 • modellering
 • simulering
 • sensitivity analysis
 • missile model
 • modelling
 • simulation

Sammanfattning

Denna studie har utförts inom projektet Teknisk Hotsystemanalys. Huvudsyftet med denna studie har varit att preliminärt undersöka möjliga metoder baserade på känslighetsanalys, i syfte att stödja modellutveckling, analys och användning. Känslighetsanalys kan användas för att öka en modells tillförlitlighet och prediktering samt att vara ett kraftfullt integrerat hjälpmedel för modellutveckling och utförandeutvärdering. I denna rapport betonas metoder som har potential att analysera känsligheten av dynamiska system. I syfte att utvärdera de föreslagna metoderna inom känslighetsanalys har ett fall definierats. I denna studie har en förenklad modell av en tredimensionell (3-D) luftvärnsrobotmodell valts. För att definiera det med känslighetsanalys studerade fallet, har modellparametrar och utsignaler studerats. Lokala och globala känslighetsanalysmetoder har tillämpats på luftvärnsrobotmodellen och den övergripande slutsatsen av studien var att känslighetsanalys har en stor potential att vara ett användbart verktyg för att utvärdera modeller vad gäller parametrisk osäkerhetspåverkan av ett robotsystems utsignaler. Resultat från dessa känslighetsanalyser presenteras i denna rapport.