Telekonfliktforskning vid FOI 1995-2002, slutrapport

Författare:

 • Stenumgaard Peter

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0682--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • telekonflikt
 • störning
 • elektromagnetisk emission
 • COTS
 • digitala radiosystem
 • NBF
 • intersystem interference
 • disturbance
 • electromagnetic emission
 • digital communication systems

Sammanfattning

För att skapa en resurs att stödja försvarsmakten i telekonfliktfrågor initierades 1995 telekonfliktforskning på FOI. Forskningsinriktning fokuserades på analysmetoder för störningspåverkan av digitala kommunikationssystem vid samlokalisering både med militära system och med COTS-System (Commercial off the shelf). Under hela projektperioden har det varit en nära samverkan med FMV KC Sensor & Telekom. Projektets forskare har vid ett flertal tillfällen använts som tekniska konsulter åt svensk industri för olika tillämpade telekonfliktproblem. Vidare har projektets forskare deltagit i den utbildningssatsning som FOI gör på uppdrag av Försvarshögskolan (FHS). Kunskaper om telekonflikter har där successivt förts in i kursprogrammet. Forskningssamarbete har även bedrivits med professor Jens Zander på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm samt professor Arne Svensson på Chalmers tekniska högskola. Båda dessa samarbeten har skett som forskarutbildning. De sista åren har projektets resultat blivit uppmärksammade internationellt bland annat av det europeiska standardiseringsorganet CISPR. Resultaten har här kommit att påverka utvecklingen av internationella standarder för begränsning av strålad elektromagnetisk emission från elektronisk utrustning. Utvecklingen mot ett nätverksbaserat försvar (NBF) kommer att innebära att en stor mängd civil elektronisk utrustning för informationsbehandling kommer att samlokaliseras med militära kommunikationssystem. Här krävs spetskunskaper inom telekonfliktområdet för att förhindra allvarliga funktionsnedsättningar i de framtida ledningssystemen.