Värdering av telekrig - Metoder, verktyg och verksamheter vid FOI Försvarsanalys

Författare:

 • Kindvall Göran

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0691--SE

Sidor: 70

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Telekrig
 • värdering
 • metoder
 • verktyg
 • GPS
 • informationsteori
 • VMS
 • avdömningsregler
 • cross-eye
 • electronic-warfare
 • EW
 • assessment
 • methods
 • tools
 • GPS
 • information theory
 • DAS - defensive aids systems
 • cross-eye jamming

Sammanfattning

Huvudsyftet med denna rapport är att beskriva metoder och verktyg för värdering av telekrigföring. Rapporten inriktas framförallt på att beskriva verksamhet som genomförts inom projektet Taktisk värdering telekrig vid FOI Försvarsanalys, i huvudsak under perioden 2000-2002. Fokus i framställningen ligger på utnyttjade metoder och framtagna verktyg. Rapporten innehåller även en allmän beskrivning av telekrigföringens grunder samt en diskussion kring telekrigföring med utgångspunkt i Försvarsmaktens utveckling. Därutöver ingår avsnitt om teknikutvecklingen inom telekrigrelevanta områden samt en allmän beskrivning av värdering. Rapporten har även som syfte att kunna bidra till förståelse för telekrigföringens möjligheter och begränsningar och kan därigenom förhoppningsvis bl.a. vara till nytta för operationsanalytiker.