SigmaQL - Ett beslutsstöd för måligenkänning i en multisensormiljö

Författare:

 • Jungert Erland
 • Grönwall Christina
 • Horney Tobias
 • Folkesson Martin
 • Fransson Jörgen
 • Ahlberg Jörgen
 • Silvervarg Karin
 • Lantz Fredrik
 • Klasén Lena
 • Ulvklo Morgan

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0692--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • frågespråk
 • beslutsstöd
 • måligenkänning
 • multisensordatafusion
 • ontologi
 • digital terräng modell
 • laserradar
 • IR
 • CCD
 • diskriminativa metoder
 • generativa metoder
 • bildbehandling
 • särdragsextrahering
 • query language
 • decision support
 • target recognition
 • multisensor data fusion
 • ontology
 • digital terrain model
 • laser radar
 • discriminative methods
 • generative methods
 • image processing
 • feature extraction

Sammanfattning

SQL är ett frågespråk för måligenkänning, som innefattar metoder för sensordatafusion i en miljö av multipla sensordatakällor. Detta frågespråk är avsett att användas som ett beslutsstödshjälpmedel integrerat med ett ledningssystem. Aktuella sensorer kan vara placerade på olika plattformar och olika typer av sensorer kan användas. För närvarande hanteras tre olika typer av sensorer nämligen, laserradar, IR- och CCD-kamera. Frågespråket har utformats för att medge en enkel användarinteraktion, där användarna utformar frågor på ett sensoroberoende sätt. Detta medför att användaren kan koncentrera sig på sina arbetsuppgifter utan att ha någon djupare kunskap om sensorteknik eller tolkning av sensordata. Ett annat syfte med frågespråket är att ge stöd för situationsanalys och bidra till stöd för generering av aktuella lägesbilder. Beslutstödssystemet omfattar förutom frågespråket fyra delar för sensordataanalys, datafusionsprocess, terrängmodellering och situationsanalys. Dessa delar och statusläget för den demonstrator som byggs, beskrivs i denna rapport. Beslutsstödssystemet byggs med en arkitektur som möjliggör skalbarhet, vilket är väsentligt i en nätverksbaserad miljö. För att hantera den varierande sensoruppsättningen används en arkitektur som dessutom är sensor- och sensordataoberoende. Systemet kommer att kunna användas i ett antal viktiga militära tillämpningar såsom underrättelsetjänst, spaning, övervakning samt andra tillämpningar där stöd för situationsanalys krävs.