Higher-order statistics based estimation of intersystem interference in digital communication systems - a kurtosis approach

Författare:

 • Linder Sara
 • Rantakokko Jouni

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0699--SE

Sidor: 46

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • telekonflikter
 • digitala kommunikationssystem
 • AWGN-approximation
 • högre ordningens statistik
 • kumulanter
 • kurtosis
 • intersystem interference
 • digital communication systems
 • AWGN-approximation
 • higher-order statistics
 • cumulants
 • kurtosis

Sammanfattning

Att bestämma påverkan på ett digitalt kommunikationssystem som orsakas av en elektromagnetisk interferens kräver ofta relativt komplexa beräkningar och analyser. Det finns därför ett stort behov av approximativa metoder som är lämpade för datorbaserade verktyg avsedda för telekonfliktanalyser. En ofta använd approximation vid estimering av den bitfelshalt som orsakas av interferensen i digitala kommunikationssystem är att behandla interferensen som om den istället vore additivt vitt gaussiskt brus. Approximationens giltighet varierar dock kraftigt för olika typer av interferenser. I den här rapporten visar vi att det är möjligt att använda högre ordningens statistik (HOS) som ett kvalitetsmått på approximationen. Det är dessutom möjligt att använda HOS för att kvantifiera påverkan på ett digitalt kommunikationssystem för några intressanta signaler. Resultaten öppnar för möjligheten att använda HOS som ett kvalitetsmått på den resulterande bitfelshalten vid användning av approximativa metoder i datorbaserade telekonfliktverktyg.