Adaptiv radionod - ett systemförslag

Författare:

 • Johansson Peter
 • Pääjärvi Lars
 • Rantakokko Jouni

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0714--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • adaptivitet
 • turbokoder
 • OFDM
 • space-time processing
 • gruppantenn
 • adaptation
 • turbo codes
 • OFDM
 • space-time processing
 • antenna array

Sammanfattning

I det nya försvaret finns ett stort behov av radiosystem som kan anpassa sin förmåga till aktuella uppgifter och aktuell miljö. Den tekniska utvecklingen under senare år har möjliggjort en sådan anpassning. En adaptiv radionod är en höggradigt anpassningsbar komponent i ett radionät. Flexibiliteten fås genom att noden kan variera användandet av ingående teknikblock och anpassa parametrar för att adaptera mot förändringar i den signalmiljö som noden befinner sig i. Noden adapterar också mot förändrade krav från användaren med avseende på kapacitet, robusthet, fördröjning, smygegenskaper, etc. Rapporten beskriver ett generiskt systemförslag som innehåller en kombination av flexibla tekniker. Valet av tekniska metoder har gjorts för att möjliggöra mycket stora variationer i parametervalen. Systemförslaget är inte tänkt som ett underlag för implementering utan syftet är att skapa en struktur som kan ligga till grund för vidare utveckling, värdering och analys. Värderingen/analysen innefattar bedömningar av möjliga prestandavinster i ett framtida taktiskt radiosystem, speciellt med tonvikt på systemets adaptiva förmåga. I rapporten diskuteras också översiktligt några antaganden om nätets struktur, inklusive protokoll, samt begreppet adaptivitet