Precisionlägesbestämning med flygburna radarsis-sensorer

Författare:

 • Andersson Börje
 • Bergdal Hans
 • Henriksson Daniel
 • Lindgren Björn
 • Westerlund Carl-Lennart

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0719--SE

Sidor: 92

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • telekrig
 • SEAD
 • signalspaning
 • radarvarnare
 • lägesbestämning
 • DDOA
 • långbasinterferometri
 • TDOA
 • electronic warfare
 • ESM
 • RWR
 • emitter location
 • frequency estimation

Sammanfattning

Under åren 1997-2002 har FoT-projektet VMS Flyg bedrivit forskning inriktad mot teknik, system och metoder för framtida radarvarnare och radarsis-system. Behovet av forskningsinsatser inom området är sammantaget så omfattande att fokusering mot ett delområde varit nödvändig. Det viktigaste delområdet har bedömts vara metoder för snabb och noggrann lägesbestämning av emittrar. Kraven på denna typ av lägesbestämning dikteras bland annat av behovet att framgångsrikt kunna undertrycka motsidans LV-radarsystem, så kallad SEAD - Suppression of Enemy Air Defences. Inom SEAD är det önskvärt att snabbt och noggrant lägesbestämma mobila LV-radarsystem för att medge insats med precisionsvapen. Det faktum att emitterns läge bestämts med precision utökar tidsintervallet, inom vilket en attackinsats framgångsrikt kan slå ut radarstationen, från att vara begränsat av radarns sändningstid - vilket är aktuellt vid insats med signalsökande robot - till att vara begränsat av radarns tid att lämna grupperingsplatsen. Denna skillnad kan vara helt avgörande för resultatet. Rapporten ger en orientering om signalspaningsbaserade metoder för att med höga prestanda lägesbestämma mikrovågsemittrar. Ambitionen är att ge en förståelse för metodernas principiella funktion och egenskaper. Alternativa lösningar värderas också på olika sätt mot varandra. Tyngdpunkten ligger på lägesbestämning från ett enskilt flygplan men även metoder som utnyttjar samverkan mellan flera inmätande flygplan beskrivs.