Intelligenta verkanssystem, slutrapport av genomförda aktiviteter år 2002

Författare:

 • Näsström Fredrik
 • Aljasmi Rahman
 • Carlsson Leif
 • Gustafsson Magnus
 • Larsson Håkan
 • Letalick Dietmar
 • Persson Andreas
 • Steinvall Ove
 • Sume Ain
 • Svensson Thomas
 • Ulvklo Morgan
 • Boberg Bengt
 • Wernersson Åke

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0746--SE

Sidor: 96

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • målsignaturbibliotek
 • måligenkänning
 • klassificering
 • identifiering
 • IR
 • laser
 • radar
 • sensordatafusion
 • bomavstånd
 • brisadpunkt
 • kriteriefunktion
 • verkansdel
 • target library
 • target recognition
 • classification
 • identification
 • sensordata fusion
 • miss distance
 • warhead

Sammanfattning

I projektet Intelligenta verkanssystem studeras ett verkanssystem där zonrörs- och målsökarsensorer (laser, IR, radar etc.) integreras till ett enda fungerande system. Arbetet har under år 2002 bedrivits inom flera olika områden såsom: signalbehandling, precisionsstyrning, generering av målsignaturbibliotek och sensorinventering. Denna rapport beskriver en del av detta arbete. Verksamheten har i år lagt en grund för fortsatt signalbehandlingsarbete med fokus på måligenkänning. En simuleringsmiljö för IR- och laserradarsensorer har därför byggts upp, i samverkan med andra projekt på FOI. Vidare har arbete bedrivits för att generera geometriska modeller av tidigare uppmätta stridsfordon, beräkning av radarsignaturer från CAD-modeller av stridsfordon samt beräkning av polarimetriska särdrag från dessa radarsignaturer. Dessa särdrag kommer att användas för målklassificering. Inom precisionsstyrning har arbete bedrivits för att undersöka hur noggrant position, riktning/orientering och hastighet kan skattas hos ett markmål. Ett målsignaturbibliotek är under uppbyggnad. Biblioteket kommer att innehålla data från flera olika sensorer såsom laser, IR och radar, och på sikt är det tänkt att målbiblioteket ska innehålla signaturer med våglängder från UV t.o.m. mikrovågor (radar). Det beskrivna arbetet som utförts inom sensorinventeringen är en kort genomgång av några våglängdsband och några sensortyper, med fokusering på deras lämplighet för en målsökare i slutfasen.