Evaluation of diffuse blastwave induced brain injury with magnetic resonance imaging

Författare:

 • Risling Mårten
 • Sunesson Anders
 • Sköld M
 • Lai L-J
 • Abo M
 • Chen Z
 • Bjelke B

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0756--SE

Sidor: 7

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Vapentraumatologi
 • sårbarhet
 • tryckvågseffekter
 • verkansvärdering
 • skallskador
 • hjärnan
 • weapon traumatology
 • human vulnerability
 • shock wave effects
 • assessment of human effects
 • head injury

Sammanfattning

Magnetresonansavbildning (MRI) kan ge detaljerad information om förändringar i hjärnan. dock kan rutinmässiga MRI-undersökningar vanligen ej ge tillräcklig information om skadeutbredning vid diffusa hjärnskador. Speciella avbildningstekniker som DWI (diffusion-weighted imaging) och ADC (apparent diffusion coefficient) kan ge bättre information om t ex skador på blodhjärnbarriären. I denna studie har vi undersökt om MRI med ADC-beräkning kan användas för att detektera förändringar i hjärnan utlösta av explosionsinducerade luftburna stötvågor. Sövda vuxna försöksråttor exponerades i en specialbyggd testtub på en meters avstånd för språngladdningar med en storlek på 0,5-2 g PETN. Djuren undersöktes med MRI såväl före exponeringen samt vid upprepade tillfällen under 3 veckor efter stötvågsexponeringen. Varken T2 eller DWI-underökning tyder på några skillnader mellan kontrolldjur eller exponerade djur. ADC-beräkning var förenlig med förändringar i vätskefördelningen hos vissa av de exponerade djuren. Dessa förändringar kan dock inte betraktas som säkerställda och det konkluderas att MRI-undersökningar för närvarande inte förefaller att kunna ge säker information om skadeutbredning vid denna typ av hjärnpåverkan.