Årsrapport 2002 avseende NBC-studier för FM och KBM

Författare:

 • Andersson Gustav

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0777--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Kemiska stridsmedel
 • biologiska stridsmedel
 • radioaktivitet
 • indikering
 • sanering
 • riskmallar
 • kemvapenkonventionen
 • chemical warfare agents
 • biological warfare agents
 • detection
 • decontamination

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar FOIs verksamhet under 2002 inom FoT-området NBC-studier. Arbetet omfattar studier och forskning kring NBC-skydd som är specifika för Försvarsmaktens och KBM:s behov och utgör i de flesta fall en direkt tillämpning av och kunskapsöverföring från den anslagsfinansierade långsiktiga kunskapsuppbyggande verksamheten inom NBC-området. Inriktningen inom FoT-området är att o utforma och förbättra riskmallar för B- och C-stridsmedel. o utvärdera och utveckla en fluoremetrisk metod för detektion av B-aerosol. o delta med studier och viss utveckling vid integration av lednings- och beslutsstödsystem inom NBC. o ge underlag rörande NBC-skydd vid internationella insatser. o utvärdera nya hot i den breddade hotbilden som t ex konsekvenserna av terrorism och kriminalitet vid utnyttjande av NBC-ämnen. Den två-åriga studien rörande de miljö- och hälsorisker som personal kan utsättas för vid internationella operationer har avslutats under året. Fokus har legat på att utveckla och utvärdera ett antal VERKTYG som skulle kunna underlätta arbetet inför nya insatser i internationella missioner. I slutrapporten presenteras konkreta förslag till förbättrade rutiner för 1) underrättelse 2) rekognosering 3) rekrytering 4) utbildning 5) materielanskaffning och 6) provtagning. En studie om sanering av B-stridsmedel har genomförts under året. Resultaten visar att behovet av sanering av B-stridsmedel är högst varierande och helt beroende av det utspridda stridsmedlets karaktär. Merparten av de biologiska stridsmedlen avdödas så snabbt att sanering inte hinner bli aktuell. Undantaget är när sporer, t ex antraxsporer, spridits. Då är sanering nödvändig.