Årsrapport 2002 för FOIs forskning inom FoT-område Ledning med Informationssystemteknik samt Samband och Telekommunikation

Författare:

 • Gundmark Thomas

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0779--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ledning
 • ledningsdoktrin
 • ledningsorganisation
 • informationsfusion
 • beslutsstöd
 • IT-säkerhet
 • IT-vapen
 • informationsteknologi
 • samband
 • telekommunikation
 • ad hoc-nät
 • command and control
 • communication
 • doctrine
 • C3I
 • information fusion
 • information technology
 • IT security
 • data security
 • security in networks
 • ad hoc networks

Sammanfattning

I denna rapport sammanfattas översiktligt FOIs verksamhet under 2002 inom forskningsområdet Ledning, som innefattar Informationssystemteknik samt Samband och Telekommunikation. I rapporten redovisas forskningens omfattning och inriktning inom området. Även den nationella och internationella utvecklingen redovisas kortfattat. Genomförd forskning och resultaten därav beskrivs projektvis. En stor del av forskningen omfattar nya för försvaret viktiga discipliner såsom IT-säkerhet, Informationsfusion (inom beslutsstöd) och Mobila ad hoc-nät (inom telekommunikation).