FOI Miljöredovisning 2002

Författare:

 • Ahlberg Mats
 • Gustafsson Eva
 • Jänis Anna
 • Lundholm Britt-Marie
 • Thorpsten Jerker
 • Tryman Rolf
 • Bergström Carin
 • Johansson Jan
 • Kristiansson Sara
 • Sundström Arne
 • Thuren Ronny

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0792--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Miljöledningssystem
 • miljökonsekvensbeskrivning
 • miljöforskning
 • miljöutbildning
 • environmental management systems
 • environmental impact assessment
 • environmental research
 • environmental education

Sammanfattning

2002 års arbete med att införa miljöledningssystem har till stor del ägnats åt integrering med det ledningssystem baserat på ISO 9001 som är under införande vid myndigheten. I samband med att FOI avträder en större areal i Ursvik har myndigheten uppskattat kostnaderna för sanering till saneringsnivån mindre känslig markanvändning. En miljökonsekvensbeskrivning av FOIs verksamhet i Umeå har genomförts i samband med att FOI frivilligt ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för sin verksamhet i Umeå Under året har FOI genomfört 21 miljöforskningsprojekt åt försvarssektorn på totalt 12,5 mkr. Den civila miljöforskningen vid FOI omfattade 21 mkr. Av 15 redovisade mål som kopplas till betydande miljöaspekter i genomförda miljöutredningar har 11 uppfyllts helt eller till mer än hälften. Av de mål som uppfyllts helt kan minskad elförbrukning samt minskad oljeförbrukning med 2 % i Grindsjön framhållas. Antalet nyttjade timmar vid FOIs telebildsystem har ökat från 531 timmar år 2001 till 743 timmar år 2002. Nyckelpersoner har utbildats i certifierad miljöledning i teori och praktik samt i avfallshantering. Allmän miljöutbildning riktad till all personal har genomförts i Linköping, Ursvik och Bromma sammanlagt har 300 personer deltagit och totalt har därmed 60 % av FOIs anställda genomgått allmän miljöutbildning. En myndighetsövergripande revision av miljöarbetet har genomförts av FOIs internrevisor.