A proposed taxonomy of software weapons

Författare:

 • Karresand Martin

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0840--SE

Sidor: 154

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • IT-vapen
 • taxonomi
 • malware
 • IW
 • informationskrigföring
 • IT-säkerhet
 • virus
 • mask
 • IT weapon
 • taxonomy
 • information warfare
 • computer security
 • virus
 • worm

Sammanfattning

De termer och klassificeringsmodeller som idag används inom IT säkerhetsområdet är inte standardiserade. Det är därför svårt att överblicka området, det finns en risk för missförstånd och det vetenskapliga arbetet riskerar att bli lidande. För att råda bot på dessa problem har ett förslag på en taxonomi för programvarubaserade IT-vapen tagits fram, vilket presenteras i den här rapporten. Först presenteras dock de teorier som ligger till grund för skapandet av en taxonomi, samt de behov av en taxonomi som identifierats under arbetets gång. Därefter utvärderas sju taxonomier inom angränsande områden. När detta är gjort introduceras den nya taxonomin och dess 15 kategorier motiveras och förklaras. Den sista delen av denna rapport diskuterar kortfattat de generella försvarsmetoder som finns gentemot programvarubaserade IT-vapen. Detta följs av en presentation av den framtida utvecklingen av taxonomin. Slutligen sammanfattas rapporten i en slutdiskussion.