Utformning bergtunnlar. Etapp 8

Författare:

 • Berglund Roger

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0872--SE

Sidor: 132

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Bergtunnlar
 • luftstötvåg
 • komplexa geometrier
 • fortifikation
 • experiment
 • barriärer
 • rock tunnels
 • air blast
 • complex geometry´s
 • fortification
 • experiments
 • barriers

Sammanfattning

För att studera luftstötsvågsutbredningen i ett tunnelsystem påbörjades ett projekt 1995 med försök i full- och modellskala. Fullskaleförsöken har utförts i en bergtunnel på Älvdalens skjutfält. I etapp 8 har i fullskala jämförelser gjorts mellan olika typer av sprängmedel, olika form på laddningarna, laddningar med och utan hölje, laddningens tyngdpunkt lågt eller högt placerad samt hur tryckutbredningen i tunneln varierar beroende på olika anslagsvinklar för laddningen utanför tunnelmynningen. Resultaten från de olika försöken redovisas i denna rapport i form av tabeller och diagram.