Störning av multisensorsystem - en förstudie

Författare:

 • Andersson Börje
 • Boberg Bengt
 • Bolander Göran
 • Eneroth Anders
 • Gadd Staffan
 • Gustavsson Ove
 • Karlsson Nils
 • Klum Peter
 • Nelsson Claes
 • Steinvall Ove
 • Svensson Thomas
 • Wigren Christer

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0879--SE

Sidor: 86

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • multisensorsystem
 • störning
 • multi sensor systems
 • countermeasures

Sammanfattning

En utvecklingstrend för moderna militära system är att utnyttja multisensorsystem för att öka deras prestanda och då bl.a. systemens störtålighet. I denna studie har vi undersökt vad det finns för multisensorsystem och vad som finns undersökt om störning av dem. Multisensorsystem för användning i tre olika typer av uppgifter har studerats och utifrån författarnas erfarenheter och kunskap förs i rapporten en diskussion om möjliga störstrategier och metoder. Studien visar att: Det finns många befintliga multisensorsystem och fler är under utveckling. Många av systemen utnyttjar sensorinformationen sekventiellt i en invisande eller stöttande kedja. Det finns även mer redundanta system som använder sensordata parallellt och väger samman denna med t.ex. sensordatafusion. Det finns mycket lite tillgänglig forskning om störning av multisensorsystem. Speciellt finns det liten kännedom om hur datafusionen hos redundanta multisensorsystem hanterar störda sensorer. Forskning i området rekommenderas. Förslag på fortsatt arbete: Kontinuerlig kunskapsuppbyggnad inom multisensorområdet krävs för att följa utvecklingen. Simuleringsarbete inriktat på hur redundanta multisensorsystem hanterar störda sensorer. Hårdvarudemonstrator där ett multisensorsystem med redundanta sensorer i skilda våglängdsband utsätts för konkret störning.