Internationaliseringen och Sveriges civila krishanteringssystem

Författare:

 • Jarlsvik Helén

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0899--SE

Sidor: 77

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • civilt säkerhetspolitiskt
 • samarbete
 • internationalisering
 • civil krishantering
 • civilt försvar
 • konflikter
 • svåra påfrestningar
 • FN
 • EU
 • ESFP
 • NATO
 • civilian security
 • policy cooperation
 • internationalization
 • civilian crisis
 • management
 • civil defence
 • conflicts
 • disasters
 • UN
 • ESDP
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

De senaste åren har de internationella samarbetet kring civila säkerhetspolitiska frågor ökat. För att kunna anpassa det svenska civila krishanteringssystemet till den dynamiska internationella processen är det viktigt att öka kunskapen om sambanden mellan den internationella och den nationella nivån. Syftet med den här rapporten är därför att analysera i vilka avseenden det ökande internationella civila säkerhetspolitiska samarbetet påverkar Sveriges civila krishanteringssystem. Analysen visar att ett flertal aspekter inom de övergripande områdena doktrin, organisation, planering och finansiering, övervakning och analys, insatsresurser och fasta system samt riktlinjer, utbildningar och övningar påverkas av det internationella samarbetet. Rapporten innehåller också en mer policyinriktad diskussion om möjliga åtgärder som skulle kunna vidtas för att anpassa det svenska systemet till den internationella utvecklingen.