Fire growth and spread - an experimental study in model-scale

Författare:

 • Walmerdahl Per
 • Werling Per

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0907--SE

Sidor: 69

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Antändning
 • brand
 • brandtillväxt
 • brandspridning
 • övertändning
 • ignition
 • fire
 • fire growth
 • fire spread
 • flashover

Sammanfattning

En experimentell studie i modellskala har genomförts i syfte att studera brandtillväxt i ett rum och brandspridning mellan rum. Inledningsvis genomfördes en serie brandtillväxtförsök för att studera hur valet av antändningskälla styr tiden till övertändning i ett rum med brännbar ytbeklädnad. Vidare genomfördes försök i syfte att undersöka både vertikal och horisontell brandspridning mellan rum. Ventilationsförhållandena varierades för att efterlikna situationen ombord på ett fartyg eller i en undermarksanläggning. En enkel utvärdering av rumsbrandförsöken visade att övertändning inträffade vid en relativt konstant temperatur av 650ºC och en mot golvet infallande värmestrålning av ca 17kW/m2. Även förbränningshastigheten av den brännbara ytbeklädnaden var i det närmaste konstant och nära 22g/s. Brandspridning mellan rum verkar dock inte på ett enkelt sätt låta sig definieras i form av ett enkelt temperaturkriterium. De aktuella ventilationsförhållandena verkade spela en avgörande roll för slutresultatet. Framtida experimentella studier bör inriktas på att vidare undersöka brandtillväxt i rum och brandspridning mellan rum och eventuellt genomföra en jämförande fullskalestudie. Jämförelser mellan experimentella data och beräkningar med CFD-modellen FDS och verkansvärderingsprogrammet AVAL är också av intresse.