Kommunikation i expertteam: PILOT - en analysmetod

Författare:

 • Björk Jenny
 • Furberg Bibbi
 • Granåsen Magdalena
 • Johansson Katarina
 • Lange Andreas
 • Wallqvist Elin
 • Berggren Peter
 • Nählinder Staffan

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0910--SE

Sidor: 55

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • kommunikation
 • experter
 • team
 • samarbete
 • communication
 • experts
 • cooperation

Sammanfattning

Rapportens syfte är att ge insikt i hur kommunikation ser ut i militära expertteam, med fokus på team bestående av flygförare och stridsledning, samt ta fram en möjlig metod för att analysera denna kommunikation. Den teoretiska bakgrunden behandlar centrala teorier om kommunikation och teamarbete, samt grundläggande aspekter på simuleringar och transkription. Dessutom beskrivs flygförares situation. En empirisk studie genomfördes i simuleringsmiljö med hjälp av datorspel i nätverk i syfte att fånga kommunikationen mellan deltagarna. En kommunikationsanalys baserad på insamlad data och teori visade att övergripande orsaker som planering, deltagarnas roller, prestation och arbetsbelastning kan påverka kommunikationen. Även konkreta aspekter på kommunikation såsom tvetydigheter och återkoppling har en betydande roll. Med kommunikationsanalysen som utgångspunkt utarbetades en analysmetod PILOT-metoden. Denna består av tre delar: problemidentifikation, lokalisering och orsaksbeskrivning. Metoden kan anpassas efter den domän som studeras. Tillämpning av PILOT-metoden ger kunskap om när problem i kommunikation förekommer och deras omfattning. Detta i kombination med kunskap om den aktuella domänen, ger insikt om hur problemen kan förebyggas och kommunikationen förbättras.