Adaptiva strukturer för flygtillämpningar, en litteraturstudie år 2003

Författare:

 • Jarlås R
 • Andersson B
 • Hamnér O
 • Hanfi A
 • Levin K
 • Romblad J
 • Smith J
 • Torlund P-Å
 • Tysell L

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0914--SE

Sidor: 58

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Litteraturstudie
 • adaptiv struktur
 • adaptivitet
 • smart struktur
 • smart material
 • aktuator
 • flygprestanda
 • prestandaanalys
 • aeroservoelasticitet
 • UCAV
 • literature survey
 • adaptive structure
 • adaptivity
 • smart structure
 • smart material
 • morphing
 • actuator
 • performance
 • aeroservoelasticity
 • UCAV

Sammanfattning

Framsteg inom utvecklingen av adaptiva strukturer för flygtillämpningar, dvs. utveckling av flygplansstrukturer med en anpassningsbar yttre eller inre form bedöms ha potentialen att markant förbättra prestanda hos framtida flygplan och UCAVer. Hårda radarsignaturkrav och ökade traditionella flygprestandakrav och flexibilitetskrav kan tillsammans med den tekniska utvecklingen driva fram innovativa tekniska lösningar. Denna undersökning pekar på rapporterade internationella aktiviteter, med fokus på nya tekniker som kan bli tillämpbara för framtida UCAVer. Fokus ligger på arbeten som behandlar hur förändringar av farkostens yttre form skall åstadkommas och hur detta inverkar på flygprestanda. Undersökningar genomförs i vår omvärld baserat på simuleringar, vindtunnel- och flyg-prov för att samla erfarenhet och för att göra bedömningar om potentiella framtida prestandavinster. Omfattande verksamhet sker bl.a. gällande utvecklingen av komponenter baserade på ny teknik för att åstadkomma mekanisk rörelse. På längre sikt kan detta leda till nya konstruktioner som bl.a. kan tänkas ersätta nuvarande hydraulikbaserade lösningar. Studier av mer omfattande form- eller konfigurationsförändringar, eng. morphing, kräver avsevärd teknisk utveckling av komponenter för mekanisk rörelse samt nya material. De mest betydelsefulla internationella aktiviteterna presenteras inledningsvis tillsammans med en bedömning om lämpliga nationella insatser. En mer omfattande beskrivning av rapporterade aktiviteter presenteras tillsammans med ytterligare referenser i ett appendix.