Metoder för prestationsvärdering i stridsfordon

Författare:

 • Castor Martin
 • Nählinder Staffan
 • Lindström Per

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0927--SE

Sidor: 50

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • mental arbetsbelastning
 • situationsmedvetande
 • operativ prestation
 • stridsfordon
 • mental workload
 • situations awareness
 • performance
 • armored vehicles

Sammanfattning

Dagens stridsvagnar och pansarskyttefordon utrustas i allt högre grad med ledningssystem, beslutsstödsystem och sofistikerade sensorer för att höja de mekaniserade förbandens slagkraft. Detta innebär att besättningen i stridsfordonen får alltmer information att ta ställning till under en insats. Stor hänsyn till utformningen av nya informationssystem måste tas för att säkerställa en optimal interaktion mellan människa och maskin. Som en del av Försvarsmaktens materielutvecklings projekt VMS stridsfordon (Varnare och Motverkans System) har personal från FOI:s institution för Människa System Interaktion (MSI) under 2002 och 2003 genomfört beteendevetenskapliga mätningar på stridsvagnsbesättningar. Att kunna värdera hur ett stridsfordons besättning mentala arbetsbelastning, situationsmedvetande och prestation påverkas av införandet av ett VMS har bedömts vara mycket viktigt för att inte VMS skall stjälpa istället för att hjälpa besättningen. Den metodarsenal som under flera år utvecklats i forskningsprojektet Mental Arbetsbelastning och Prestation är avsedd att användas för bland annat systemvärdering och jämförelser mellan simuleringar och övningar i verkligheten. Tidigare mätningar har framför allt genomförts med Flygvapnets piloter som försökspersoner men har här modifierats för att kunna användas i stridsfordon. Tre huvudtyper av mått används i denna typ av mätningar: subjektiva skattningar, psykofysiologiska mått och objektiva prestationsmått. De mätningar som genomförts hittills är att betrakta som referensmätningar för att framöver kunna se om och hur beteendet förändras med ett VMS i vagnen. Dessutom testas metodiken i en ny domän och de psykofysiologiska data som samlats in måste analyseras för att se vad de betyder i stridsfordonsdomänen. Resultaten i rapporten är därför att betrakta som exempel på vilka typer av resultat de olika värderingsmetoderna kan leverera.