Civil-militär samverkan på central nivå. Samverkan mellan Försvarsmakten och centrala myndigheter inom ramen för totalförsvar och fredstida krishantering

Författare:

 • Wahlberg Maria
 • Asplund Maria
 • Beausang Peder
 • Hartoft Percy

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0933--SE

Sidor: 67

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Civil-militär samverkan
 • samverkansbehov
 • samverkansformer
 • central nivå
 • totalförsvar
 • fredstida krishantering
 • cooperation
 • coordination
 • national level
 • civil-military cooperation
 • total defence
 • crisis management
 • Försvarsanalys
 • Defence Analysis

Sammanfattning

Mot bakgrund av de senaste årens förändringar av organisation och ledningssystem på både civil och militär sida, beskrivs i rapporten den civil-militära samverkan som sker mellan Försvarsmakten och andra centrala myndigheter. Syftet med rapporten är att diskutera och belysa behovet av, och förutsättningarna för, civil-militär samverkan på central nivå i Sverige. En uppdelning görs mellan den totalförsvarssamverkan som syftar till att skapa förmåga att försvara Sverige vid väpnat angrepp och den samverkan som sker inom ramen för fredstida krishantering. Det som skiljer dessa två situationer åt är det militära försvarets roll i samband med väpnat angrepp respektive fredstida krissituationer. Totalförsvarets samverkansbehov handlar dels om att militär och civila myndigheter ska kunna stödja varandra med olika slags resurser, och dels om att koordinera olika verksamheter. Civil-militär samverkan inom ramen för fredstida krishantering handlar om att skapa möjligheter att utnyttja Försvarsmaktens resurser i stöd till civila myndigheter. Det är främst i sammanhanget fredstida krishantering som civil-militär samverkan i Sverige är aktuell idag. Samverkansformerna mellan Försvarsmakten och de civila myndigheterna är under utveckling. Utvecklingen av civil-militära samverkansformer måste ta hänsyn till faktorer som den nya Försvarsmaktens behov av civilt stöd och förmåga att stödja civila myndigheter, totalförsvarets framtida utformning och uppgifter samt den nu aktuella frågan om Försvarsmaktens roll och uppgifter vid storskalig terrorism.