Flight campaign Vidsel 2002 CARABAS-II change detection analysis

Författare:

 • Ulander Lars M H
 • Flood Björn
 • Follo Peter
 • Frölind Per-Olov
 • Gustavsson Anders
 • Jonsson Tommy
 • Larsson Björn
 • Lundberg Mikael
 • Pierson William
 • Stenström Gunnar

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1001--SE

Sidor: 72

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • CARABAS
 • SAR
 • VHF
 • vegetationsgenomlysning
 • markspaning
 • förändringsdetektion
 • foliage penetration
 • ground surveillance
 • change detection

Sammanfattning

Den flygburna radarn CARABAS-Il utförde en datainsamlingskampanj vid RFN Vidsel under perioden 30 maj till 12 juni 2002. Sexton lyckade flygpass genomfördes vilket resulterade i 150 flyglöpor med radardata. I föreliggande rapport redovisas en analys av förändringsdetektion baserat på 64 SAR-bilder från elva flygpass. Systemparametrar som studerades var radarbandbredd, infallsvinkel, kurs, radiostörningsnivå, målorientering och målstorlek. Algoritmen som användes för förändringsdetektion definierades för att erhålla robusta prestanda för alla undersökta systemparametrar. Resultaten visar att prestanda för förändringsdetektion med CARABAS-II förbättras med ökande radarbandbredd. Vidare förbättras prestanda när målstorleken ökar, men försämras när infallsvinkeln ökar.