Methodological aspects of development and evaluation of military command and control systems

Författare:

  • Wikberg Per
  • Albinsson P-A
  • Danielsson Torbjörn
  • Holmström Helena
  • Stjernberger Johan
  • Thorstensson Mirko
  • Östensson Malin

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1034--SE

Sidor: 33

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

En snabb teknisk och politisk utveckling har lett till att många länder omorganiserar sina försvarsmakters mål, medel och metoder. De förändringar detta innebär för ledning, innefattar inte bara tekniska aspekter av ledningssystemet utan även terminologi, kultur, planeringsprocesser etc. Dessa förändringar sker i hög takt varför metoder och tekniker för snabb utvärdering är av högsta värde. Tid är en kritisk faktor och arbetet med att utvärdera de övergripande systemkonsekvenserna måste kunna anpassas till den takt med vilken förändringarna sker. Vid utvärderingarna gäller dock fortfarande samma krav på reliabilitet och validitet i slutsatser som i vanlig forskning. Inom F0I-projektet Evolva prövas och utvecklas metoder och tekniker för utveckling och utvärdering av militära ledningssystem. Arbetet sker i samarbete med Försvarsmakten och fokuserar på fyra grundläggande steg i en utvecklings- och utvärderingscykel: 1) Modellering för att definiera försöksdesign. 2) Datainsamling. 3) Försöksmiljöer. 4) Feed-back av försöksresultat. I föreliggande rapport redovisas erfarenheter från detta arbete tillsammans med ett antal exempel för att illustrera arbetet. Rapporten innehåller även en redogörelse för fortsatt inriktning av arbetet.