Forskning inom framtida radarsystemteknik 2001-2003. Slutrapport projekt AMALIA

Författare:

 • Erickson Roland (ed.)
 • Carlegrim Börje
 • Grahn Per
 • Gustafsson Andreas
 • Huss Lars-Gunnar
 • Nelander Anders
 • Pettersson Lars
 • Pohl Anna

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1043--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • antenn
 • gruppantenn
 • konform antenn
 • mottagare
 • radar
 • flerfunktionsradar
 • antenna
 • phrased array
 • conformal antenna
 • receiver
 • radar
 • multi function radar

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar verksamhet och resultat från ett treårigt forskningsprojekt, inriktat på radarsystemteknik i mikrovågsområdet. Forskningen har fokuserats mot att studera realiserbarhet och tillämpbarhet av mycket kompakta aktiva gruppantenner för radarapplikationer. Konceptet bygger på starts integration av antenn och bakomliggande elektronik i en tunn flerlagerstruktur, s.k. smart-skin. Tillämpningsområden inkluderar flerfunktionsradar på stridsflygplan, UAV och fartyg, fordonsburen radar, m fl. Projektets resultat visar på möjligheter att reducera volymen och komplexitet i antennens mottagarelektronik och byggsätt vilket pekar på att väsentliga kostnadsreduktioner för tekniken bör vara möjliga i framtiden. Slutsatserna bygger bl a på framtagandet och utvärderingen av en liten konceptdemonstrator som utvecklats inom projektet. Utvärderingen uppvisar god överensstämmelse med förväntade resultat. För att studera möjligheterna att utöka antenners täckningsområde och förbättra omvärldsuppfattningen har metoder att utforma antenner konformt dvs utmed en krökt yta studerats. Verksamheten har koncentrerats på att bygga upp analys- och syntesmetoder för att ge en grund för framtida studier av konforma antenner. Systemutformning och signalbehandling har studerats för att undersöka tillämpbarheten av tekniken. Verksamheten har studerat metoder och algoritmer för signalbehandling för radar- och multifunktionssystem med digitala gruppantenner. Verksamheten har också utvecklat olika systemkoncept och spelkort. Arbetet har bidragit till utformning av försvarets framtida sensor- och ledningssystem