Informationspresentation under belastning - Slutrapport E7053

Författare:

 • Eriksson Lars (Ed.)

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1095--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • informationspresentation
 • MSI
 • visuella gränssnitt
 • färgkodning
 • färgseende
 • spatial desorientering
 • visuellt flöde
 • G-belastning
 • 3D perspektiv presentation
 • blickriktning
 • ögonrörelser
 • MSI-utvärdering
 • systemutveckling
 • information presentation
 • visual interfaces
 • colour coding
 • colour vision
 • spatial disorientation
 • visual flow
 • G-load
 • 3D-perspective presentation
 • eye-point of gaze
 • eye movements
 • MSI-evaluation
 • system development

Sammanfattning

Verksamhet i projektet har pågått mellan 2001-01-01 och 2003-12-31. Syftet var att studera och utveckla metoder och tekniker avsedda för människa-system-interaktion (MSI) för förbättring av operatörs interaktion med system/systemgränssnitt. Av central betydelse var operatörens visuella perception, liksom utvärdering och anpassning av informationspresentationen utifrån operatörens situationsberoende förmågor. Projektverksamheten har i huvudsak varit kunskapsuppbyggande med inriktning mot framtida implementering av operatörsstöd. Kunskapsavtappning har främst involverat redan implementerad teknik. Frågeställningar inom huvudsakligen sex aktivitetsområden har behandlats, med merparten primärt fokuserande flygföraren och flygförarens miljö. De sex aktivitetsområden var (1) Färgseende under G-belastning, (2) Artificiell horisont och visuellt flöde, (3) Perspektivpresentation, (4) MSI-utvärdering med registrering av blickpunkt och ögonrörelser, (5) Visualisering för presentation i simulatorer och vid ledningsplatser, och (6) MSI-utvärderingsmetodik. Rapporten redovisar kortfattat frågeställningar och syften, ger en översikt av metoder, resultat och slutsatser samt diskuterar sammanfattande råd och riktlinjer. Den samlade projektproduktionen redovisas.